Előfizetés

Hűség, önérzet, meggyőződés, helytállás (75 éve gyilkolták meg Mónus Illést)

Csunderlik Péter
Publikálás dátuma
2019.11.03. 14:07

Száz éve, a Tanácsköztársaság összeomlásával úgy tűnt, hogy a magyar munkásmozgalom is elvesztette a maga mohácsi csatáját. Azzal, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetői úgy döntöttek, egyesülnek a Kommunisták Magyarországi Pártjával és kikiáltják a proletárdiktatúrát a katonai, politikai, társadalmi és gazdasági összeomlás küszöbén, 1919. március 21-én, a hazai munkásmozgalom félévszázados eredményeit kockáztatták. „Mindent vagy semmit” játszva minden hitelüket föltették a pirosra, remélve, hogy valóban forradalmi hullám söpör végig a tőkés országokon. A világforradalom azonban elmaradt, a proletárdiktatúrát katonailag leverte az antant, mielőtt lassan, de biztosan a gazdasági blokád fojtotta volna meg, hiszen Magyarország nem Oroszország volt, ahol bármeddig lehetett hátrálni. 

A Tanácsköztársaság után

1919 augusztusában a legtekintélyesebb magyar munkásvezérek kivétel nélkül emigrációba kényszerültek, a kommünt rövidebb-hosszabb ideig támogató értelmiségiek, a magyar nemzet legjobbjai, pedig jobban tették, ha a zaklatások elől visszavonulnak, de legtöbbször persze utánuk nyúltak. Móricz Zsigmondot hátracsavart kézzel vezették el az otthonából, a meghurcolását aztán a Légy jó mindhalálig című 1920-as regényében örökítette meg. Az igen bátor író is csak egy debreceni kiskamasz történetébe csomagolva mert írni az ellenforradalmi berendezkedés embertelenségéről. A Tanácsköztársaság diktatúrája kompromittálta a magyar baloldal korábbi demokratikus követeléseit, a vörösterror beszennyezte a földi megváltásról szóló ígéreteket, a progresszív értelmiség meghasonlott. 1919 őszére a magyar munkásmozgalom elvesztette legjobb képességű vezetőit, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikusainak Magyarországon maradt másod-, de inkább harmadvonala pedig úgy döntött, hogy a párt a tomboló „fehérterror” miatt bojkottálja az 1920-as választást. A korabeli sötét helyzetet talán senki se foglalta össze annyira érzékletesen, mint Jászi Oszkár az 1920-ban, Bécsben kiadott Magyar kálvária – magyar föltámadás című memoárjában, amely egyike azon sok-sok, az 1918–19-es forradalmakról szóló baloldali visszaemlékezésnek, amelyek a Horthy-rendszerben nem jelenhettek meg: „Magyarország ma egy olyan lényhez hasonló, akinek agyát részben kiirtották: öntudata elhomályosult, az intelligenciát alacsonyabb reflextevékenységek szorították ki. A legsekélyebb nacionalizmus, a megbődült antiszemitizmus, a sovinizmus ideológiája lepte el azt a közéletet, mely az utolsó tíz-húsz évben mégiscsak a nyugati eszmék hatására orientálódott.” Innen kellett újraszerveznie magát az MSZDP-nek, amely 1919 után kétfrontos küzdelemre kényszerült: egyszerre kellett elhatárolnia magát a Tanácsköztársaságtól, amelyet az ellenforradalmi propaganda a magyar történelem mélypontjaként mutatott be, és ugyanakkor bírálnia a Horthy-rendszert. Az 1919-es katasztrófáért azokat a kommunistákat tették felelőssé a párt itthon maradt politikusai, akik radikális és megalapozatlan cselekedeteikkel diszkreditálták a szociáldemokraták törekvéseit – hazug önfelmentés volt ez –, az ellenforradalmi rendszer vezetőit pedig arra figyelmeztették, hogy amennyiben nem folytatnak mérsékeltebb politikát, és nem állítják le a fehérterrort, akkor egy újabb forradalom törhet ki. Márpedig ezt nem akarták az 1920-as évek szociáldemokrata politikusai: miközben a kommunista emigrációban Kun Béla kiadta az önsorsrontó jelszót, hogy „előre a második magyar Tanácsköztársaságért”, addig az MSZDP vezetője, a párt jobbszárnyához tartozó Peyer Károly megkötötte Bethlen Istvánnal 1921-ben a hírhedt „Bethlen-Peyer-paktumot”. Az annyit bírált kompromisszummal a szociáldemokraták lemondtak a tömegsztrájkok szervezéséről és elfogadták a Horthy-rendszer kereteit, cserébe ha korlátozottan is, de engedélyezték nekik a szakszervezetek újraszervezését és felhagytak a baloldali politikusok üldözésével. 1922-ben szociáldemokrata frakció alakult a parlamentben, és ennek titkárává Mónus Illést (1888–1944) választották, a Népszava újságíróját, a Cipő című újság korábbi munkatársát, majd a Bőrmunkás című szakszervezeti lap szerkesztőjét. Senki sem gondolhatta akkor, hogy a fiatalember az 1930-as évek legjelentősebb magyar szociáldemokrata teoretikusává növi ki magát, és Kunfi Zsigmond méltó utódja lesz (aki 1929-ben megölte magát az emigrációban).

Heroizmus vagy taktikázás

A Brandstein Illés néven a cári Oroszországban született, de az ottani pogromok elől Magyarországra menekülő családjával hazánkba érkező, a munkásmozgalommal a bőr- és cipőiparáról nevezetes Újpesten találkozó, és már kora ifjúságától szervező és agitációs munkát folytató Mónus neve aligha mondhat bármit is a mai olvasóknak. Megnyugtatásul közlöm, hogy a Kádár-kori Népszava-olvasók se tudhattak róla sokat. Bár 1945–1948 között még a mai Bem rakpart is a szociáldemokrata politikus nevét viselte, a Rákosi-rendszerben a Horthy-rendszerrel megalkuvó „munkásárulóként” kitörölték nevét a munkásmozgalom-történetből. A Kádár-korszakban se emlékeztek meg róla, amikor a „párttörténet” szinte kizárólag a kommunista párt történetét jelentette. Csak születésének centenáriumán rehabilitálták: az MSZMP KB Pártörténeti Intézetében tudományos emlékülést tartottak 1988 márciusában, amikor is az előadók Agárdi Pétertől Tőkéczki Lászlóig igyekeztek újraértékelni nemcsak Mónus Illés, de általában a két világháború közti magyar szociáldemokrácia történetét. Szabó Ágnes és Pintér István szerkesztésében szintén 1988-ban jelent meg a Mónus Illés válogatott írásai című kötet, a történelmet népszerűsítő – 2012-ben sajnálatosan megszűnt – História című folyóiratban pedig Sipos Pétert festett Mónusról egy korrekt portrét. De a recepció legfontosabb darabja alighanem Agárdi Péter Kortársunk, Mónus Illés című 1992-es munkája, amely Horváth Zoltán 1945-ös megemlékezésnek felidézésével mentette fel a „megalkuvással” vádolt politikust: „Mónus Illésnek döntenie kellett önmaga s nem kis mértékben az egész magyar munkásság nevében afölött, hogy milyen útra térjen: vállalja-e a bizonyos értelemben könnyebb, de dekoratívabb, szebb és csábítóbb heroikus utat vagy induljon-e meg a népszerűtlen egyezkedő, taktikázó úton. (…) Céljául tűzte ki, hogy a magyar munkásság évtizedek keserves munkájával felépített szervezeteit megmenti a jobb jövő számára. Lehet vitázni, hogy helyes volt-e ez az út, lehet kételkedni benne, hogy nem kellett volna-e inkább a hősi kiállás útját választani. (…) Halhatatlan érdeme marad, hogy az elnyomatás éveiben, a reménytelenség korszakában a szocialista tanítások igéit hirdetve mindenütt és mindenkor meg tudta tartani az emberekben a hitet, a reményt, a szocialista öntudatot.” Mónus Illés nem a mozgalomból élt, hanem a mozgalomért. Ha ma politizálna, róla biztos nem kerülne elő kokainos videó. Programját A magyar munkásmozgalom feladatai című 1935-ös cikkében foglalta össze: „Egyszerűen és őszintén összefoglalva a mi helyzetünket: az a mi feladatunk, hogy szocialisták maradjunk, és a szocializmus eszméjét terjesszük állandóan és rendszeresen. Az a feladatunk, hogy a szocialista világnézeten keresztül bíráljuk meg az eseményeket, és nyújtsuk azoknak szocialista magyarázatát (…) Nincsen olyan gyönge mozgalom, amely ne volna nagyra hivatott, és ne tudna nagyot alkotni, ha a haladás szolgálatában áll, ha se jobbra, se balra nem néz, hanem egyenesen és bátran kitűzött célja felé halad. Mi a legközelebbi feladatunk? Ez most fontosabb, mint bármikor, és ebben foglalható össze: szocializmust tanítani, szocializmus terjeszteni. A munkásmozgalom tőlünk, egyénektől is többet követel, mint eddig. Ezzel legyünk tisztában. Nekünk, egyéneknek, készen kell lennünk arra, hogy mindazt megtegyük, amit a mozgalom kíván.”
Mónus akkor se nyitott a szélsőbaloldal felé, amikor a szélsőjobboldallal szemben a Komintern meghirdette a népfrontpolitikát, és mancsot nyújtottak a szociáldemokrata pártoknak: demokrataként nem tartotta elképzelhetőnek az összefogást a kommunistákkal. Hirdette, hogy a fasizmusnak nem a bolsevizmus az alternatívája, hanem a demokrácia, amit a Szabadságharc a diktatúrák ellen című 1934-es cikkében fogalmazott meg legszebben. Ez az állásfoglalás pedig könnyen érthetővé teszi, hogy Mónusnak miért nem lehetett helye a pártállam munkásmozgalmi panteonjában. Miképp a Reform, szabadság, szocializmus című 1935-ös cikkében kifejtette: a „szabadság és szocializmus egy és ugyanaz”, és hirdette, hogy a bolsevizmussal szemben „nem kevesebb, hanem több marxizmusra, több szocializmusra” van szükség. És ahogy egyik támogatottja, Fejtő Ferenc megállapította: Mónusnak a „marxizmus” szó „nem doktrínát jelent, hanem elsősorban a nagyobb méltóságra törekvést”.

A Népszava szerkesztője

Ezt az erkölcsi és kulturális mércét képviselte a szociáldemokrata párt elméleti folyóirata, a Szocializmus és a párt napilapja, a Népszava szerkesztőjeként (1934 és 1938, illetve 1934 és 1939 között). De persze nem volt könnyű dolga az üzleti kényszerek és a jobboldali kormányzat kettős nyomása között, miképp 1938-ban írta: „Sajtószabadság nincsen. A kapitalista polgári sajtónak korlátokat szab az önös érdek, az elérhető haszon. A sajtó üzleti vállalkozássá lett. A könyv és az újság nyomása, kiadása és terjesztése már nemcsak a nemzeti törekvések eszköze. Már nem a sajtószabadság a lényeg, hanem a vállalkozás révén elérhető jövedelem. Másfelől a sajtó újból elvesztette szabadságát azzal, hogy az uralkodó politikai rendszer egyik legfontosabb, tömegeket irányító eszközévé vált.” Szerkesztőként nagy erőkkel igyekezett előmozdítani a „progresszív” értelmiségiek összefogását, mintegy „szellemi népfrontként”, és ezért a legkülönbözőbb, egymással is vitatkozó szerzőknek adott lehetőséget, remélve, hogy ezzel kulturálisan megújíthatja, újraintellektualizálhatja a napi aprómunkában elfáradt, és Peyer Károly gyakorlatias vezetése alatt nemegyszer a marxizmustól is elidegenedett szociáldemokrata politikusokat, szakszervezetei bürokratákat. Értelmiségi fórummá akarta tenni a Népszavát: „Sürgős feladatunk, hogy mozgalmunkat az intellektuális rétegekre is kiterjesszük és közülük mennél többet a mozgalom és a szocializmus számára megszerezzünk. (…) Mozgalmunk nemcsak a fizikai munkások mozgalma, sosem is volt csak az (sic!), hanem az emberiség egyetemes haladását szolgáló mozgalom” – szögezte le már a Pártunk legsürgősebb feladatai című 1930-as cikkében. Kiállt a megtámadott falukutatók mellett: „Joggal félnek attól, hogy a tények rácáfolnak mindarra, amit mondanak és tesznek” – írta 1937-ben, amikor a hatalom vegzálni kezdte a szociográfusokat, és a népi–urbánus-vita kellős közepén adott helyet a népi íróknak, hogy megszólaljanak a Népszavában. Miközben a laphoz igazolta azt a radikálisan urbánus K. Havas Gézát – az Örkény-egypercesből ismert dr. K. H. G.-t –, aki a stílusával fél évszázaddal előzte meg a Magyar Narancs rendszerváltás utáni gonzó forradalmát. De annak a József Attilának is Mónus Illés kínált „szellemi menhelyet”, akit ellöktek maguktól a kommunisták – 1942-ben az egyik főszervezője volt a költő tüntetéssel felérő budapesti újratemetésének is. Mónus szemléletileg befogadó szerkesztő volt, másfelől viszont nagyon szigorú és kíméletlen: egyszer még Kassák Lajosnak is visszadobta egy cikkét, csak mert „kikerülte az állásfoglalást”. Az állásfoglalásra maga mutatott példát akkor, amikor 1938 decemberében egy olyan vezércikket publikált a tervezett második zsidótörvényről, ami miatt egy hónapra betiltották a lapot. Pedig nem fogalmazott meg semmi radikális kérést, amikor a következőképp fordult a magyar honatyákhoz: „Későbbi kor a botbüntetés bevezetését is szégyellte. Ne tegyenek olyant, amiért későbbi koroknak és nemzedékeknek szégyenkezniök kell majd. Magyarnak és európainak lenni és megmaradni, akármilyen nehéz, s akármennyi elfogultságba ütközik, mégis: kötelesség, és ilyen időkben: százszorosan az!” A zsidótörvényeket a maguk helyén kezelte: „a sárga folt az emberiség szégyene, az emberi ostobaság, gonoszság határtalanságának bizonyítéka” – írta, és az Árjaparagrafus című 1938-as cikkében marxista leleplezését adta az antiszemita politizálásnak: „»Zsidókérdés« – földkérdés helyett. »Zsidókérdés« – a szabadságjogok helyett. »Zsidókérdés« címen kötik gúzsba a sajtót és rendezik újra a közélet legégetőbb problémáit. A »zsidókérdés« csak arra való, hogy a valóságos viszonyokról a figyelmet elterelje.” Amikor Imrédy Béla miniszterelnöki kinevezésével még inkább szélsőjobbra tolódott a magyar kormánypolitika, azt írta: „Mi demokratikus felfogást képviselünk. Ennek a felfogásnak önkormányzat és a szabadságjogok az alapelvei. (…)„Meggyőződésünk, hogy Magyarországnak Nyugat-Európában kell maradnia (…) Nyugat-európainak lenni, az emberiség eddigi küzdelmeiben érvényre jutott nagy eszmékhez hűségesnek maradni s a divatos korporációs kísérleteknek ellenállni méltó és értékes feladat.” A „demokratikus szocializmust” hirdető Mónus Illés azonban bár „nyugat-európai” maradhatott, de Népszava szerkesztője már nem. Zsidó származása miatt a már nem felekezeti, hanem „faji” alapon diszkrimináló második zsidótörvény elfogadását követően távoznia kellett a posztjából, kizárták a sajtókamarából, és a szociáldemokrata pártban is visszaszorult a másodvonalba. A második világháború alatt elméleti brosúrákat írt és megszervezte a Munkás Akadémiát, mert fő feladatának a szocializmusba vetett hit megőrzését tartotta. „Valószínű, hogy új összeomláson át juthatunk csak a szabadba” – írta még 1934-ben. De a rövid ideig tartó, átmeneti felszabadulást nem érhette meg: hetvenöt éve, 1944. november 2-án, ötvenhat éves korában a Dunába lőtték a nyilasok.

Harc a hallgatás ellen - interjú Thomas Waltherrel, az egyik utolsó "nácivadásszal"

Rónay Tamás
Publikálás dátuma
2019.11.03. 12:00

Fotó: Béres Márton / Népszava
Thomas Walther számos magyar mellékvádlót képviselt a náci elkövetőkkel szembeni perekben. Az egykori német bíró, az utolsó "nácivadászok" egyike úgy véli, a fiataloknak mindez már történelem, a holokauszt, a náci terror távolinak tűnik számukra, de éppen e perek révén hidat építhetünk a múlt és a jelen közé.
Ön 2006-ig bíróként dolgozott Németországban, ekkor úgy döntött, hogy a holokauszt túlélői megsegítésének szenteli az életét. Mi volt ennek az oka? Apja példája lebegett a szeme előtt, aki zsidó családoknak segített a náci érában? Való igaz, apám példája is fontos volt számomra. Két zsidó családnak segített az 1938. novemberi pogrom után. Az apám építési vállalkozó volt és sokszor zsidók építették a házakat, villákat a 20-as években, így kerültek kapcsolatba, sok személyes barátságot alakított ki velük. Apám nagy hatást gyakorolt rám, szellemi fejlődésemet is alapjaiban határozta meg. De ez csak az egyik ok. Tudja, a bírói munkámban sok minden ismétlődött az évtizedek alatt. Azon tűnődtem, mit tehetnék majd ezután? Mire használhatnám fel addigi tapasztalataimat? Több lehetőség merült fel, végül érkezett egy megkeresés a nemzetiszocialista bűncselekmények feltárásáért felelős ludwigsburgi központtól, s mivel már egyik gyermekem sem lakott otthon a négy közül, így úgy gondoltam, Ludwigsburgot választom.
Mennyire jelentős intézmény a ludwigsburgi központ? A hivatalt 1958-ban nemzetközi nyomásra hozták létre, szerepe volt ebben például annak is, hogy az NSZK a kapcsolatok normalizálására törekedett Izraellel. Feladata anyagok összeállítása az egyes bírósági eljárásokhoz, vádemelési jogköre nincs, erre az ügyészségnek van lehetősége. Akkoriban azonban alig volt olyan ügy, amely büntetőeljárást vont volna maga után. Ehhez ugyanis arra lett volna szükség, hogy a vádlottra közvetlenül rábizonyítsuk a gyilkosságot. Ám ez rendkívül nehéz, évtizedekkel az események után nem lehet azt várni, hogy a túlélő felismerje azt, aki Auschwitzban náci egyenruhát viselt.
Hogyan vélekedett arról, hogy évtizedekkel a bűncselekmény után is bizonyítani kellett a bűncselekményt egy adott személy esetében? Kezdetben elfogadtam, később azonban a felettesemnek felvetettem, mégis miért van szükség erre? A válasz az volt, hogy mert ez a szokás.
És mi hozta meg a változást? A nagy áttörést a sobibori koncentrációs tábort őrző John Demjanjuk elleni 2011-es ítélet jelentette. Az eljárásban a washingtoni társhatóságnak (Office of Special Investigations) is nagy szerepe volt. Az amerikaiak többször tették fel a kérdést, hogy Németországban miért nem lehet vádat emelni a náci koncentrációs táborok őreivel szemben? Erre akkor azt válaszoltam, nem értik a német jogrendszert. 2007-ben aztán rájöttem, akkor lehet előrelépni a jogi értelmezésben, ha az egész tábort halálgyárként fogjuk fel. Vagyis mindenki bűnös, aki ebben részt vett. Ha ez nem így működött volna, akkor Hitler nem mészárolhatott volna le hatmillió zsidót.
Hogy tudta meggyőzni erről a bírákat? Ez volt számomra a legnagyobb meglepetés. Az amerikaiak fellépése miatt valamit tennünk kellett, s ezt a bíró is belátta és támogatta. Amikor véget ért az előzetes eljárás, 150 oldalnyi dokumentum született, és fogalmazhatunk úgy, hogy ekkor már nyitott kapukat döngettünk. Ekkor már nem is volt szükség a bírák meggyőzésére. Hirtelenjében mindenki azt mondta, jó lesz ez így.
A Demjanjuk elleni ítélet után már nem volt szükség rábizonyítani a vádlottra a gyilkosságokat? Még ezután is volt példa arra, hogy a helyi bíróságok a régi indoklással utasították el a bírósági eljárást. Akadtak bíróságok, ahol sikerrel jártunk, de olyanok is, ahol nem, Brandenburgban volt például egy olyan eljárás, amit egész egyszerűen elszabotáltak.
Ugyanakkor az Oskar Gröning elleni ítéletet iránymutatónak is nevezik, mert az egykori auschwitzi őrt úgy ítélték el, hogy a gyilkosságot nem bizonyították rá. Egyebek mellett 300 ezer magyar zsidó meggyilkolásában való bűnrészességgel vádolták. Gröning feladata a haláltáborba küldött emberek tulajdonának kezelése volt, vagyis mindazon dolgoké, amiket a foglyok magukkal vittek a haláltáborba. Ezek közé tartoznak aranyfogaik, az értékeik, az esetleg a kabátjukba rejtett pénz - mindezt összegyűjtötték és értékesítették. Még a foglyok haját is áruba bocsátották, ez azonban nem Gröning feladata volt. Ugyanakkor ő felelt a nem német valutáért is. A mintegy hetven főből álló egységével a rendről is gondoskodtak, elvették, szétszortírozták az emberek csomagjait. A zsidóknak azt mondták, dolgozniuk kell majd, ezért sokféle dolgot vittek magukkal bőröndjeikben. Ezt azonban mind be kellett gyűjteni, el kellett tüntetni a következő vonat megérkezéséig. Gröning annyit legalább elismert, hogy két magyar zsidókat szállító vonat megérkezésénél és poggyászaik elvételénél ő is jelen volt. De – érvelt – ő csak a munkáját végezte. A magyar zsidók deportálása 1944. május 14-én és 15-én kezdődött és 56 napig tartott. Ez idő alatt 147 vonat érkezett be. Köztük Debrecenből, ahonnan az anyósom, a holokausztot túlélő Fahidi Éva is származik. Összességében 437 ezer magyar zsidót deportáltak, 300 ezret azonnal meggyilkoltak. Ha pedig valaki bármiféle segítséget nyújtott a zsidókkal szembeni fellépéshez, akkor jogi szempontból bűnrészessé válik 300 ezer zsidó meggyilkolásában. Ez jelentette a Gröning elleni ítélet alapját.
E per során ismerte meg Fahidi Évát? Nem, még a Gröning-per előtt, körülbelül nyolc éve. Ludwigsburg után a holokauszt áldozatai után kutattam és mellékvádlókat kerestem. Mit is jelent és miért fontos ez? Korábban egyes náci elkövetőkkel szembeni pereken számos fotóriporter vett részt. S mit fotózzanak? Az idős, gyakran már kerekesszékben lévő egykori nácik arcát. Az azonban egyszerűen elfogadhatatlan, hogy hetven évvel a bűncselekmény után csak az öregembert mutassák. S hiába hangzott el a perekben, hogy ezer, ötezer, vagy akár 300 ezer halálos áldozatról beszélünk, ezt senki sem tudja elképzelni. A halottakat nem lehet fotózni, de a túlélőket vagy az unokákat igen. A német jogrend szerint az, aki valamelyik hozzátartozóját gyilkosság révén vesztette el, mellékvádlóként léphet fel egy per során. Ők majdnem hasonló jogkörökkel rendelkeznek, mint az ügyész. A Demjanjuk-perben is fontos szerepük volt a mellékvádlóknak így nem csak a kerekesszékes Demjanjukot, hanem a holokauszt túlélőit is mutatták a kamerák. Azért kerestem mellékvádlókat, hogy meghallgassák őket, igazságot szolgáltassanak nekik. A német jogrend szerint a gyilkosság nem évül el, így az elkövetőt akár száz évvel később is felelősségre vonhatják. Ami pedig a Fahidi Évával való kapcsolatomat illeti, az interneten találtam rá, mielőtt felkerestem volna, elolvastam A Dolgok lelke című németül is megjelent könyvét
Tapasztalatai szerint akár Gröning, akár a 2016-ban 170 ezer zsidó meggyilkolásában való bűnrészesség miatt elítélt Reinhold Hanning megbánták mindazt, amit tettek? Gröning úgy érezte, egyre közelebb van számára a vég, s azt gondolta, mindarról, amit ott elkövetett, Istennek kell ítéletet mondania. Ám szerinte ez nem az igazságszolgáltatás feladata. Úgy vélte, csak erkölcsi értelemben lehet bűnösnek nevezni, jogilag nem. A hatvanas években még nem is találták bűnösnek. Hanning ugyanakkor ügyvédje után azt közölte, bűnszövetkezet tagja volt, egyfajta maffiáé. Hozzátette azonban, hogy ő maga sosem gyilkolt meg senkit, ezért közvetlen felelősség nem terheli. Csakhogy attól még nem ártatlan, hogy nem személyesen követte el a gyilkosságokat. Amikor nyáron magas állami kitüntetést, tiszti keresztet kapott, az allgäui polgármester, Michael Lang úgy méltatta önt, hogy a hallgatás ellen harcolt. Valóban hallgatott a német társadalom a náci bűntettek kapcsán? Így van. 1948-ban tartották az első választást Németországban. Számos plakát jelent meg, na azért nem olyanok, mint a magyarországi Soros-plakátok. A szabad demokrata FDP plakátján ekkor ez szerepelt: „Legyen vége”. Mindez a náci érára vonatkozott. Tehát nagyon gyorsan elkezdődött az a folyamat, hogy mindazt, ami a Hitler-érában történt, zárjuk egy fal mögé. A ludwigsburgi hivatal is egyfajta alibiként szolgált. Létrejött nemzetközi nyomásra, de a náci éra bűntetteinek jogi értelemben való feldolgozását nemigen segítette. És ez a kettősség mindig jelen volt a német igazságszolgáltatásban. Ezért is szenzáció például az, hogy most Hamburgban egy német férfit állítanak bíróság elé, aki őrként dolgozott egy koncentrációs táborban. S a peren hangfelvételt is készítenek a történelmi felelősség miatt, hogy a későbbi generáció, a történelem is értesüljön róla. A fiatalok mit gondolnak a náci éráról? Ez számukra történelem. A német fiatalok a jelenben élnek. Keveset olvasnak, márpedig a Harmadik Birodalom dolgairól nem írnak a Twitteren. A holokauszt, a náci terror már távolinak tűnik számukra, de éppen ezen perek révén egy hidat építhetünk a múlt és a jelen közé. Csakhogy mindig ismétli magát a múlt. Falakat, kerítéseket építünk, bezárjuk egy kis területre a külföldről érkezetteket, alig adunk nekik élelmet, hogy minél hamarabb elmenjenek. Mennyire tarja veszélyesnek a mai német társadalom számára az Alternatíva Németországért (AfD) pártot? Az AfD a szélsőjobb politikai szárnya. Csakhogy a szavak tettekre sarkallhatnak. És ezt Drezdában is megtapasztalhattuk feleségemmel és anyósommal a Pegida tüntetések idején. Egy férfi odarohant hozzánk és közvetlen közelről az arcunkba kiáltotta: „A hétfő a miénk”. A világban végrehajtott számos merénylet is mutatja, mekkora a veszély. Oda kell figyelni ezekre a jelenségekre. Hitler a 20-as évek végén még 15-16 százalékot kapott, amennyin most az AfD áll. Néhány évvel később azonban már az egész politikát az uralma alá hajtotta. Ilyen változások más országban is megfigyelhetőek. Magyarországon talán némi reménysugarat jelent az önkormányzati választás.

Névjegy

Thomas Walther 1943-ban született, 23 évig bíróként szolgált, 2006-tól dolgozott a náci bűnöket feldolgozó ludwigsburgi központnak. Addig mindössze 48 személyt ítéltek el. 2011-ben John Demjanjuk volt az első, aki úgy kapott büntetést, hogy nem bizonyították rá a gyilkosságot. Ebben Walthernek is nagy szerepe volt, amint a Gröning, illetve Hanning elleni ítéletben is.

Taki bácsi unokái

Székely Anna
Publikálás dátuma
2019.11.03. 11:53

Fotó: Vasas Ádám
A Beszterce-lakótelepnél kicsordul a tömeg az autóbuszból. Salgótarján belvárosától vagy tizenöt percen át, mint dobozba tömött heringek, úgy utaznak a szatyrokkal felmálházott helybéliek, de ahogy átkelnek a széles hídféleségen, amely a főútról lankásan a telepre vezet, mintha új világba lépnének. Szétspriccel a nép a négyemeletes épületek és a tízemeletes toronyházak között, és mögöttük feltárul a központ, a sajátos formájú Beszterce tér. Fürdik az őszi napfényben. Elől kiöblösödik, a többi irányban pedig, mint valami élő organizmus, sok-sok csáppal fonja körül az épületeket. Hosszú, zöld növénytincsei között színes virágok villannak, egyik karjával lustán felfelé nyújtózik, a másikat oldalra emeli, s mint egy bűvész, mindegyik hónaljából formás kis játszótereket húz elő, ujjai között pingpongozó gyerekek labdái pörögnek. - Nézd, csak, van itt cápafog, ámbráscet állkapocs, de a kedvencem a mocsári béka, mert az a legaranyosabb - mutogatja a téren végigfutó különlegességet, a városi tanösvény egyes állomásait egy hatéves kislány. – Tudtad, hogy van itt sötétben világító szarvasbogár is? - Hát, nem tudtam - vallom be, mire a kislány iskolás bátyója átveszi az irányítást és végigvezet az egyes földtörténeti korszakok helyi jellegzetességeit bemutató idővonalon és a növény- és állatképekkel szemléltetett tápláléklánc valamennyi állomásán. Olyan lelkesen magyarázza, hogy ki mit és kit eszik meg, és azután kinek a tápláléka lesz maga is, hogy a térburkolatba épített fémtestű állatfigurák szinte megmozdulnak a szavára. Vajon engem majd ki fal fel a végén? - Látom, maga idegen itt, nagyon vizslatja a mi újjávarázsolt, szép terünket - szólít meg egy idősebb úr, aki az egyik árnyékos padon ejtőzik, később kiderül, nyugdíjas pedagógus. – Tudja, amióta ilyen ötletesen megcsinálták, nekem is több kedvem van itt lebzselni. Mintha a Jóisten megint ránk fordítaná a tekintetét. Mert az utóbbi évtizedekben nagyon elfordult tőlünk. Itt születtem a városban, ezen a lakótelepen élek közel harminc éve, azóta csak megy lefelé Salgótarján. Bezárt a bánya, megszűnt az acélgyár, az üveggyártás. Ezért is örülök minden ilyen akciónak. Megváltozik ettől még a közhangulat is, másképp nézünk egymásra és a környezetünkre is. - Az volt a legjobb az egészben, hogy mi, az itt élők is beleszólhattunk abba, hogy hogyan alakuljon ki a tér. Most van hol játszani, biciklizni, gördeszkázni a gyerekeinknek, és akad olyan nagyobb ülőfelület is, ahol a kamaszok bandázhatnak – veti közbe egy fiatalasszony, amikor hallja, hogy miről beszélünk. - Hé, srácok, kicsit halkabban! – szól rá két ördögfiókájára, akik egy kalózzászló mellett harci kiáltásokat hallatnak. – Az ilyesmi a lakók megbecsülését jelenti. Azt hiszem, ez tényleg valódi nemzeti konzultáció volt, ha csak egy lakótelepet érintett is – teszi hozzá és a körülötte üldögélő kismamák kuncognak. - Valami madárnevű fickó volt a főgóré, meg még ketten jöttek ide, ők hozták az ötleteket, fórumokat tartottak és vitatkozhattunk. Közben egész jó kis közösséggé formálódott a telep. Holló Mátyás fiatal építész, vezető tervezőként fogta össze a 450 milliós projektet. Ő is itt nőtt fel, ezen a lakótelepen. S bár saját tervezőirodája, az indelab már Budapesten működik, szívügyének tekintette a lerobbant Beszterce tér megújítását. És igen kreatív partnerei voltak a munkában. Az irodájából Árva József vett még részt a közösségi tervezésben. Madarász Dóra tájépítész (Landspect) modern és vidám korosztályos játszótereket tervezett és a környező hegyekben található növények sokféleségéből ágyáserdőket varázsolt az épületek közé. Krauth Vera építész és a Baróthy Anna vezette S39 Hybrid Design csapata pedig behozta a lakótelep szívébe a környék mészkő, bazalt és andezit szikláit és kiépítette a sok-sok információval gazdagított, egyedülálló tanösvényt. Friss hír, hogy az alkotóknak ez a munkája 130 pályázó közül, kategóriájában bejutott az idei Média Építészeti Díja 5 döntőse közé. Indira van’t Klooster, az előzsűri elnöke különösen azokat az alkotásokat fogadta lelkesedéssel, amelyek „ma a társadalmi fenntarthatóság és érzékenység kritikus pillanatában erős szociális elköteleződésről tesznek tanúbizonyságot.”
- Meddig marad Tarjánban? – fordul felém az öregúr.- Nincs kedve színházba menni este? Már az is van nekünk. És Zenthe Ferencről nevezték el, aki itt született Salgóbányán.
- Ki az a Zenthe Ferenc? – kérdi az egyik fiatalasszony. - Tudod, a Taki bácsit játszotta a Szomszédokban. Jó színész volt és azt hiszem, kedves ember – így egy másik anyuka. - Ja. Én a Radics Gigit ismerem, aki itt született, meg a Pindroch Csabát a Valami Amerikából. Tudod, aki a Verebes lányát vette el. - Az a baj, hogy amikor a régi nagy állami cégek leépültek és jött a rendszerváltás, valahogy nem találta ki senki, hogy mi legyen Salgótarjánnal. Azóta tulajdonképpen egy helyben toporog. És elég nehéz visszakapaszkodnia, mert sokan elmenekültek innen: néhány évtized alatt a hatvanezres lakosság körülbelül a felére apadt. Míg a 1970-80-as években művészlakások is épültek itt és trendi volt ideköltözni a hegyek közé, ma már alig van például műszaki értelmiség a városban – ezt már Drexler Szilárd mondja, a Novohrad-Nógrád Geopark egyik vezetője.
- Valóban nehéz nagyobb ipari céget idecsábítani, egyebek között azért is, mert ebben a völgykatlanban nagyon kevés sík szabad terep található, ahol egy nagyobb üzemcsarnokot felépíthetnének – magyarázza Fekete Zsolt polgármester, aki „Jövőt építünk” szlogennel kampányolt az önkormányzati választáson, és akit az ellenzéki összefogás jelöltjeként újraválasztottak. Amikor azt kérdezem, vajon nem kell-e félni, hogy ellenzéki vezetésű városként kevesebb pénzhez jut majd Salgótarján, Fekete Zsolt mosolyog. - Maga is tudja, hova kell leülni. Éppen arra a helyre ült, ahova Orbán Viktor, amikor itt járt. Korrekt módon tárgyaltunk. Remélem, az említett aggodalmakat lassan félretehetjük, hiszen kapunk állami pénzt is, templomfelújítás is zajlik például, EU-s pénz is eljut hozzánk. A Beszterce teret is uniós forrásból építettük újjá. Ami pedig a város jövőjét illeti, úgy gondoljuk, az adottságainkat kell jobban kihasználnunk, a gyönyörű hegyvidéki környezetet, a jó levegőt. Hiszen nincs még egy megyeszékhely az országban, ahol bármelyik ház mögül kikukkantva, hegyeket lát az ember. És a város mellett remek geoparkot talál, Eresztvényben látogatóközpontot, pár kilométeres körzetben pedig két középkori várat. De nem egyszerűen a turizmus és az idegenforgalom fellendítéséről van szó, terveinknek az csak plusz hozadéka. Letettük egy onkológiai központ alapkövét. Ha gyorsan megépülne, jót tenne nem csak a városnak, de az egész régiónak is. Ugyanígy egy sport-rekreációs, rehabilitációs központ létrehozását is tervezzük, amely szintén nagyobb területről vonzana látogatókat. A műszaki értelmiséget pedig ki kell nevelnünk és bizony meg kell tartanunk. Harmadik éve folyik már Salgótarjánban mérnökinformatikus szakemberek felsőfokú képzése. Amikor visszatérek a Beszterce térre, az öreg még mindig ott ül. Elmesélem, hogy a Városházán jártam. - Nahát, maga csak egy különleges közösségi teret akart megnézni, aztán mindenféle kövekbe botlott, amiken mi minden nap bukdácsolunk. De tudja, mit? Amióta megújult a terünk, én egész Salgótarjánt másképp látom már. Azelőtt némileg egyhangú, „szocialista” betonvárosnak tartották a szögletes épületei, lakótelepei miatt. Most meg úgy érzem, de komolyan, hogy az égieknek kedvük támadt felettünk kockázni kicsit, dobálóztak, dobálóztak, aztán néhány építőkocka fekve, a többi meg állva huppant le a gyönyörű, erdős-hegyes táj közepébe. De már egészen beleillenek, otthonossá fészkelték magukat.